طرح های توسعه طرح های توسعه

طرح های توسعه فرودگاه رفسنجان

 

1- پروژه آبرسانی و تجهیز چاه آب فرودگاه

2- احداث سوله موتور خانه ترمینال

3- بهسازی ساختمانهای جانبی فرودگاه شامل :

پلیس، یگان حفاظت ترمینال، درب ورودی،منازل سازمانی