نمایش محتوا نمایش محتوا

ترمینال پروازهای داخلی

سالن اصلی:

اتاق مراقبت کودک

نمازخانه

دفتر ایستگاه هواپیمایی ماهان ایر

دستگاه خود پرداز

محوطه بیرون ترمینال پروازهای داخلی:

پارکینگ خودرو

ایستگاه تاکسی